Backend architecture overhaul & preparing for migrating rexs.io to AWS – rexs.io latest updates

Backend architecture overhaul & preparing for migrating rexs.io [...]